Životní minimum 2022 – kolik je? – kalkulačka, výpočet, žádost

Životní minimum představuje základní ukazatel k přiznání mnoha státních příspěvků, dotací nebo i úvěrů. Životní minimum také tvoří rozhodující prvek pro posouzení hmotné nouze. Po 8 letech se v roce 2020 životní minimum poprvé zvýšilo a k dispozici je mnoho kalkulaček, které dokáží životní minimum spočítat, aby občan věděl, zda dosáhne na požadované státní příspěvky nebo nikoliv. Co je tedy životní minimum, jak probíhá jeho výpočet a kolik je současné životní minimum?

V prvé řadě je důležité rozlišovat pojmy životní minimum a existenční minimum. Životní minimum představuje minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů pro zajištění výživy a dalších základních osobních potřeb.

Zatímco existenční minimum představuje minimální hranici peněžních příjmů, která je považována za nezbytnou pro zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

U existenčního minima je důležité rozdělit, komu je určen. Existenční minimum není možné použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby požívající invalidní důchod ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Stát mimo životní minimum poskytuje i různé další dávky a státní příspěvky, kterými mohou být např. dávky pěstounské péče, sirotčí důchod nebo rodičovský příspěvek. Naopak u rozvedených rodičů se dětem vyplácí od jednoho rodiče, který nežije ve společné domácnosti alimenty na dítě.

U státu, kromě životního minima, lze zažádat i o mnoho dalších dávek.

Životní minimum a existenční minimum je legislativně upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ovšem problematika nezbytných nákladů na bydlení je řešena zvlášť, a to v rámci poskytování příspěvku na bydlení a poskytování doplatku na bydlení pro osoby v hmotné nouzi.

Lidé, kteří se ocitnou v hmotné nouzi a musí zažádat o životní minimum, sahají většinou i po krátkodobých půjčkách bez registru.

Životní minimum 2022

Ke dni 1. dubna 2020 došlo nařízením vlády ke zvýšení životního minima i existenčního minima, což velmi výrazně ovlivnilo poskytování dalších příspěvků a dávek. Existenční minimum tak v současné době činí 2 490 Kč.

Jaké je životní minimum a kolik je životní minimum? V případě životního minima se jedná o součet všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti za měsíc. Následující přehled poukazuje na současnou výši částek životního minima v Kč za měsíc:

 • životní minimum jednotlivce – 3 860 Kč
 • pro první osobu v domácnosti – 3 550 Kč
 • pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem – 3 200 Kč
 • pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let – 1 970 Kč
 • pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let – 2 420 Kč
 • pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let – 2 770 Kč
Kolik je životní minimum? Od ledna 2020 došlo ke zvýšení životního minima po delší době.

TIP: Nejlepším řešením, jak se vyhnout žádosti o životní minimum je šetřit si nějaké peníze navíc. Polovina Čechů má úspory pouze do 50 tisíc Kč i méně nebo žádné.

Životní minimum kalkulačka

Níže uvedená tabulka znázorňuje demonstrativní příklad životního minima, výpočet, a to v určitých typech domácností za měsíc, a to jak životní minimum jednotlivce, tak i životní minimum rodiny:

Počet členůSoučet všech částekCelkem
jednotlivec3 860 Kč3 860 Kč
2 dospělí3 550 + 3 200 Kč6 750 Kč
1 dospělý a jedno dítě 5 let3 550 + 1 970 Kč5 520 Kč
2 dospělí a jedno dítě 5 let3 550 + 3 200 + 1 970 Kč8 720 Kč
2 dospělí a dvě děti 8 a 16 let3 550 + 3 200 + 2 420 + 2 770 Kč11 940 Kč
2 dospělí a tři děti 5, 8 a 16 let3 550 + 3 200 + 1 970 + 2 420 + 2 770 Kč13 910 Kč

Společně posuzované osoby u životního minima

V případě zjištění životního minima jsou do výpočtu zahrnuty a posuzovány i tyto osoby:

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti
 • manželé či registrovaní partneři
 • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami
 • další jiné osoby, které užívají byt společně, s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby

Dále jsou společně posuzovanými osobami také osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání nebo ze zdravotních a pracovních důvodů, a to i včetně dobrovolnické služby, zdržují aktuálně mimo společnou domácnost.

Velmi důležitým krokem je naučit se šetřit své úspory, omezit útraty a více spořit.

Započitatelné příjmy u životního minima

Společně s životním minimem je zapotřebí porovnat všechny čisté příjmy jednotlivce nebo příjmy společně posuzovaných osob. Spadají sem například příjmy z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné a další. Ovšem výjimku tvoří:

 • příspěvky na bydlení, doplatky na bydlení a jednorázové sociální dávky
 • příjmy z prodeje nemovitostí a odstupné za uvolnění bytu použité k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby
 • náhrada škody a finančních prostředků k odstranění následků vzniklých živelními pohromami
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti
 • sociální výpomoc poskytovaná zaměstnavatelem
 • podpora z prostředků nadací a občanských sdružení
 • stipendia
 • odměny za darování krve či darování orgánů
 • daňový bonus
 • příspěvek na péči v okruhu společně posuzovaných osob
 • část příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který mu náleží ze zdravotních důvodů
 • příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku
 • zvláštní příspěvek k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa
 • příjem, který plyne na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí

TIP: Nejhoršími půjčkami jsou označovány především půjčky na dovolené a také půjčky na dárky.

Životní minimum je státní sociální dávkou pro občany, kteří se ocitnou v hmotné nouzi.

Valorizace životního minima a existenčního minima

Životní minimum a existenční minimum je zvyšováno vždy na základě nařízení vlády. Při zvyšování částek životního minima a existenčního minima je ovšem důležité zachování jejich reálné úrovně. Vláda má pravomoc zvyšovat částky životního minima a existenčního minima od 1. ledna, a to na základě skutečného vývoje spotřebitelských cen, v případě, že nárůst nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období více než 5 %.

Je možné, aby vláda zvýšila částky životního minima a existenčního minima mimo termín pravidelné valorizace, a to v případě mimořádných událostí.

Informace a podání žádosti o životní minimum

Veškeré žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory řeší Ministerstvo práce a sociálních věcí a žádosti se podávají na MPSV, životní minimum 2022, prostřednictvím kontaktních pracovišť krajských poboček Úřadu práce ČR dle místa trvalého bydliště občana.

Dále také pracovníci všech kontaktních pracovišť poskytují občanům veškeré potřebné informace ohledně životního minima a jeho žádosti.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Naše srovnání půjček vám ušetří spoustu času a nasměrují vás k té nejlepší půjčce.