Insolvenční rejstřík, ISIR – justice, insolvence, registr podle jména

Životní situace se dokáže velmi zkomplikovat, zejména co se financí týče. V momentě, kdy osoba požádá o úvěr či půjčku a dostane se do platební neschopnosti, tedy do stavu, kdy není schopna své dluhy splácet, může požádat o insolvenci neboli oddlužení. V tomto případě bude zapsána do insolvenčního rejstříku. Co to je? A jak dlouho jsou zápisy uchovávány? Jak v něm hledat?

Co je insolvence? Insolvence je nejjednodušeji řečeno platební neschopnost. Kdy se osoba dostane do platební neschopnosti, respektive úpadku? Co tomu předchází? Co dělat v případě, že už není možné odložení splátek u svého dluhu?

 • pokud má dlužník více věřitelů (dluhů) a jeho peněžité závazky jsou po více než 30 dnů po lhůtě splatnosti
 • neplatí-li své závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti
 • není možné na pokrytí pohledávek věřitelů použít exekuci

Pro správnou orientaci v problematice insolvence je vhodný slovníček pojmů, které vymezuje insolvenční zákon (IZ), neboli zákon č. 182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení. Jaké pojmy to jsou:

 • insolvenční řízení = soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek
 • insolvenční soud = soud, před nímž probíhá insolvenční řízení
 • insolvenční návrh = u insolvenčního soudu podaný návrh na zahájení insolvenčního řízení
 • incidenční spor = spory vyvolané insolvenčním řízením
 • majetková podstata = majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů
 • osoba s dispozičními oprávněními = osoba, které v průběhu insolvenčního řízení přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou
 • zajištěný věřitel = věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty
 • přihláška pohledávky = procesní úkon, kterým věřitel uplatňuje uspokojení svých práv v insolvenčním řízení
 • insolvenční rejstřík (ISIR) = informační systém, který obsahuje údaje o dlužníkovi
 • společný zájem věřitelů = cílem je, aby zvolený způsob řešení úpadku byl spravedlivý pro všechny věřitele
 • finanční instituce = banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, pojišťovna a zajišťovna

IZ dále upravuje zejména oddlužení dlužníka a řešení úpadku dlužníka, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů mezi dlužníkem a věřiteli.

Repůjčka s odměnou až 10 000 Kč

Raiffeisenbank nabízí odměnu 2 000 Kč za každých 50 000 Kč převedených z jiné banky. Celkem lze v rámci refinancování získat až 10 000 Kč. Akce platí pro nové i stávající klienty.

Kolik ušetřím?

Lze tak učinit u institucí Air Bank, Česká spořitelna, a dalších bankovních společností. S výběrem té nejvhodnější banky pomůže úvěrová kalkulačka.

Při předlužení může dlužník podat návrh na insolvenční řízení. Činí tak, pokud jeho dluhy převyšují hodnotu jeho osobního majetku. Bezodkladně po podání návrhu je zastaveno vymáhání dluhů a dluhy se dále neúročí. V soudním řízení je dlužník částečně nebo úplně zbaven dluhů.

V insolvenčním rejstříku se může ocitnout každý. Každý úvěr je nutné brát zodpovědně a rozmyslet si, zda je půjčka skutečně nutná.

O přijetí či nepřijetí povolení k oddlužení soud rozhoduje do tří dnů od podání návrhu a poté vydá vyhlášku. Během soudního řízení nesmí dlužník nijak nakládat se svým majetkem. Po schválení návrhu je nutné zaplatit minimálně 30 % dluhů v následujících pěti letech. Lze tak učinit i prodejem osobního majetku.

Sháníte výhodnou mikropůjčku? Půjčka Kamali patří mezi nejbezpečnější a nejvýhodnější mikropůjčky na trhu.
Více o půjčce Kamali zde >

Rozhodnutí, respektive usnesení o úpadku, obsahuje nezbytné náležitosti, kterými jsou:

 • jméno, rodné číslo a trvalý pobyt dlužníka
 • povolení řešení úpadku oddlužením
 • ustanovení insolvenčního správce
 • výzva věřitelům, aby do dvou měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku uplatnili své pohledávky a sdělili insolvenčnímu správci, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkově majetku
 • výzva insolvenčnímu správci, aby do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek podal insolvenčnímu soudu zprávu o přezkumu, zprávu pro oddlužení a soupis majetkové podstaty
 • výzva dlužníkovi, v jaké výši bude hradit zálohy na odměnu insolvenčnímu správci
 • poučení o odvolání
 • datum účinku usnesení

Správce je povinen informovat soud a věřitele minimálně jednou za tři měsíce o průběhu insolvence. Usnesení nabývá platnosti dnem zápisu do insolvenčního rejstříku (ISIR). ISIR je veřejně přístupná databáze spravovaná Ministerstvem spravedlnosti, neboli informační systém veřejné správy. Zjednodušeně veřejný insolvenční rejstřík dlužníků.

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku

Náhled do ISIR je možný přes webové rozhraní isir.justice.cz a lze v něm sledovat průběh insolvenčního řízení, jak aktuálního, tak ukončeného. Potenciálním věřitelům se vyplatí v insolvenčním rejstříku hlídání insolvence osoby, jíž se chystají půjčit finanční obnos.

Náhled do Insolvenčního rejstříku, v němž lze vyhledat dlužníka v průběhu jeho insolvence.

V ISIR jsou ponechávány údaje o bývalých dlužnících kvůli případné opakované insolvenci. Insolvenční rejstřík fyzických osob (i právnických) obsahuje také informace o insolvenčních správcích a veškerou dokumentaci ke schváleným oddlužením. Vše je přehledně řazené dle data, popisu a oddílů: Oddíl A – Řízení do úpadku, Oddíl B – Řízení po úpadku, Oddíl C – Incidenční spory, Oddíl D – Ostatní, Oddíl P – Přihlášky.

K tomu všemu je dobrý insolvenční rejstřík. Vyhledávání osoby je velmi jednoduché. Na otázku, jak hledat v insolvenčním rejstříku, lze zodpovědět následovně: podle jména a příjmení, podle IČa, data narození, rodného čísla či obce.

 • V ISIR lze podle jména vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008 a nebyli z rejstříku vyškrtnuti.
 • Před tímto datem lze vyhledat dlužníky v insolvenčním rejstříku podle jména v Evidenci úpadců na upadci.justice.cz.
 • Na žádost lze získat výpis z insolvenčního rejstříku na jakékoli pobočce Czech Pointu.

První Zaplo půjčka zdarma

Rychlá online půjčka až 16 000 Kč s úrokem 0 % a bez poplatků. Peníze přichází na účet do 15 minut. Zaplo dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější a nejpopulárnější nebankovní společnosti.

Mám zájem

Vymazání z insolvenčního rejštříku

Zápis v insolvenčním rejstříku významně ovlivňuje kvalitu profesního i osobního života. Osoba evidovaná v ISIR sice může být zaměstnaná ve finančních institucích, ovšem řada bank i pojišťoven si při náboru vyhrazuje právo odmítnout uchazeče s pochybnou platební minulostí.

Osoba, která není schopná zvládnout svou vlastní finanční situaci, nemá bonitu a není považována za důvěryhodnou při nakládání s financemi druhých lidí. V tomto případě klientů banky. Insolvenční rejstřík dlužníci považují za postrach. I v soukromém životě totiž mohou nastat mezilidské kolize, zejména co se důvěry týče. Pomoci může vymazání z ISIR.

Zápis v insolvenčním rejstříku není příjemnou záležitostí. Na žádost lze učinit výmaz z ISIR.

Vyškrtnutí je provedeno po uplynutí 5 let od rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení. Insolvenční soud vyškrtne dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v ISIR znepřístupní. Pokud byl návrh na insolvenční řízení zamítnut, může dlužník požádat o výmaz z insolvenčního rejstříku. Insolvenční soud tak učiní do 15 dnů od doručení žádosti.

Ovšem dlužník může takovou žádost podat až po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí. K zamítnutí insolvenčního návrhu může podle § 142 dojít pro vady nebo jeho zjevnou bezdůvodnost, pro nesplnění podmínek, pro zpětvzetí insolvenčního návrhu, nebo pro nedostatek podmínek řízení.

To, že je dlužník veden v registru ještě dalších 5 let, znamená, že i když už je řízení ukončeno, i tak stále nemůže získat úvěr. Nabízí se leda možnost upsat se neověřeným poskytovatelům, kteří půjčku po insolvenci poskytují.

FAQ – Často kladené otázky

Kolik peněz z dluhů je nutné splatit v insolvenci?

Dlužník je povinen uhradit minimálně 30 % dluhů během pěti let.

Kdo může nahlížet do insolvenčního rejstříku?

Insolvenční rejstřík (ISIR) je veřejně přístupný seznam všech probíhajících i ukončených insolvencí na isir.justice.cz.

Jak dlouho zůstává záznam v insolvenčním rejstříku?

Zápis je z insolvenčního rejstříku vymazán po  5 letech od skončení insolvenční řízení.

Podle jakých údajů lze vyhledávat v insolvenčním rejstříku?

Data o dlužnících jsou přístupná dle jména a příjmení,  IČa, data narození, rodného čísla či obce.

Lze po insolvenci získat půjčku?

Půjčka po insolvenci bývá velmi problematicky sehnatelná. Prakticky ji lze uzavřít výhradně s nebankovními subjekty.

TIP: Okamžitá půjčka pro zadlužené pomůže ve chvílích nejtěžších. Zejména v případě hrozící insolvence, nicméně splácet dluhy novým dluhem nikdy není správný krok a vždy to končí špatně. Příliš chytrým krokem není ani žádost o jistou půjčku v insolvenci.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.