Půjčka 32 000 Kč skončila dluhem 138 000 Kč

Neplnění závazků, a především nesplácení půjček, může mít velmi vážné následky. To by mělo vědět každé malé dítě. Bohužel, stále si mnoho osob myslí, že včasné a řádné placení dluhů je přežitek, věřitel přece může pár dnů počkat. Že tomu tak není dokazuje případ, kdy se z půjčky ve výši 32 000 korun stal dluh několikanásobně převyšující původní půjčenou částku. Jak je to možné?

Na počátku tohoto konkrétního případu byla půjčka soukromé osoby od věřitelky. Vše bylo řádně sepsáno v rámci smlouvy o půjčce, splatnost byla stanovena na půl roku. Stejně tak byly jasně dány měsíční splátky. Nejprve mělo být uhrazeno pět splátek po 2 000 korunách, následně zbytek ve výši 22 000 korun.

Součástí smlouvy bylo také ujednání, týkající se ztráty výhody splátek. O co se jedná? Institut ztráty výhody splátek nastavuje ochranu věřitele pro případ, kdy dlužník jednak nesplácí vůbec, a také pro případ, kdy sice splácí, ale nikoliv v řádném termínu. Věřitel pak může požadovat okamžité splacení celé částky dluhu včetně případných sankcí.

Kromě ztráty výhody splátek obsahovala smlouva také závazek dlužníka uhradit při prodlení s vrácením dluhu smluvní pokutu ve výši 0,4 % denně z dlužné částky a zákonný úrok z prodlení. K řádnému splácení nedošlo a celá situace se proto musela začít řešit.

Dohoda o narovnání

Pro řešení podobných situací nabízí Nový občanský zákoník tzv. dohodu o narovnání. Výklad podle NOZ je následující: „Dosavadní závazek lze nahradit novým závazkem i tak, že si strany ujednáním upraví práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné nebo pochybné.“ Toto řešení bylo použito i v případě výše zmiňované situace.

Sepsaná dohoda o narovnání obsahovala přehled veškerých dosavadních pohledávek:

  • pohledávka na zaplacení jistiny dluhu ve výši 32 000 Kč,
  • pohledávka na zaplacení smluvní pokuty v kapitalizované výši 99 328 Kč,
  • pohledávka na zaplacení úroku z prodlení z částky 32 000 Kč v kapitalizované výši 5 483,70 Kč.

Strany mezi sebou v rámci dohody o narovnání sjednaly, že tyto pohledávky se nahradí novým závazkem dlužníka ve výši 136 800 Kč s nově stanovenou splatností. Opět pak dohoda obsahovala také povinnost platit v případ prodlení se splněním nového závazku smluvní pokutu ve výši 0,4 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Věřitelka chtěla mít absolutní jistotu, že dojde ke splacení, resp. případnému vymáhání dluhu, proto byla sepsána formou notářského zápisu dohoda o splnění závazku se svolením k vykonatelnosti. Ta by v případě dalších problémů posloužila jako exekuční titul.

Nesplacení dluhu ani na podruhé

Ačkoliv byla dohodou o narovnání dlužníkovi poskytnuta v podstatě druhá šance na to, dát vše do pořádku, dluh nebyl opět včas uhrazen. Nebyla proto jiná možnost než zahájení exekuce a vymáhání dluhu touto formou. Konkrétně bylo vymáháno:

  • jistina ve výši 136 800 Kč s příslušenstvím,
  • smluvní pokuta 0,4 % denně z částky 136 800 Kč v kapitalizované výši 169 632 Kč s příslušenstvím.

A právě díky tomuto výpočtu se celý případ dostal až k Nejvyššímu soudu. Ten měl posoudit, zda lze po narovnání počítat úroky z prodlení nebo smluvní pokutu právě z úroků z prodlení nebo ze smluvní pokuty.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud ve svém usnesení přijal a odůvodnil závěr, že narovnání je dohoda účastníků závazkového právního vztahu, kterou účastníci odstraňují spornost nebo pochybnost vzájemných práv a povinností tím, že je ruší a nahrazují novými. Není proto podle Nejvyššího soudu možné přihlížet k původní smlouvě o půjčce.

Pokud zanikl závazek dlužníka platit věřitelce smluvní pokutu za nesplnění povinnosti vrátit půjčku ve sjednané lhůtě podle původní smlouvy o půjčce, nejedná se v rámci stanovené exekuce o vymáhání smluvní pokuty ze smluvní pokuty. A pokud stejně tak zanikla také povinnost platit úroky z prodlení s vrácením půjčky, nedochází k tzv. anatocismu, tedy braní úroků z úroků.

Pozor na problémy

V tomto konkrétním případě byly podmínky poskytnutého úvěru naprosto v pořádku. Nejednalo se o nepřiměřené nebo nemravné podmínky. Možná i právě proto by měl tento případ všechny, kteří zvažují půjčku, varovat před nesplácením.

A také by to měl být podnět k tomu, aby dobře vybírali, od koho si peníze půjčí. V některých případech nemusí dojít ani k načítání sankcí a úvěr samotný vyjde poměrně draho. Příkladem mohou být především různé typy nebankovních půjček, jako například:

U těchto úvěrů je víc než vhodné se dopředu a především podrobně seznámit se všemi podmínkami, rozhodně je potřeba se vyhnout lichvářům. Je dobré přečíst si recenze lidí a vyhnout se společnostem, které mají opravdu nízká hodnocení (např. Essox půjčka).

A možná ještě před výběrem půjčky se nejprve zeptat své rodiny nebo známých, zda by nebyli ochotni půjčit peníze oni.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.