Co je to plná moc a kdy je potřeba?

Plná moc je právní dokument, v němž jedna strana uděluje druhé straně oprávnění jednat jejím jménem. Jedná se o písemné zmocnění k zastupování nebo jednání jménem jiné osoby v soukromých, obchodních a právních záležitostech. Plná moc uděluje zmocněnci oprávnění jednat jako zástupce za jinou osobu, známou jako zmocnitel. Kdy je plná moc potřeba?

Zmocnitel je osoba, která zmocnění uděluje, a zmocněnec je osoba, které se zmocnění uděluje. Zmocněnec je ze zákona oprávněn vyřizovat záležitosti zmocnitele a rozhodovat jeho jménem. Zmocněnec musí vždy jednat v nejlepším zájmu zmocnitele a nesmí jednat proti jeho vůli.

Existují dva hlavní typy zmocnění – obecné zmocnění a omezené zmocnění. Obecné zmocnění je široké udělení pravomoci zmocněnci. Dává mu právo vyřizovat za zmocnitele širokou škálu úkolů, včetně právních, finančních a zdravotních úkolů.

Omezené zmocnění je naproti tomu konkrétnější a uděluje zmocněnci pravomoc jednat konkrétním způsobem nebo za konkrétních okolností. Například zdravotní plná moc umožňuje zmocněnci činit za zmocnitele lékařská rozhodnutí v případě, že tak zmocnitel není schopen činit sám.

Ve většině případů se doporučuje, aby se osoba, která chce udělit plnou moc, poradila s právníkem, který jí může poskytnout rady ohledně různých typů dostupných plných mocí a ohledně toho, který typ je pro její potřeby nejvhodnější. Může také poskytnout vzor generální plné moci, který je dostupný i na internetu.

U obecných plných mocí je potřeba myslet na to, že ne všechny instituce mohou takovou plnou moc akceptovat, i když je notářsky ověřená a právně zcela v pořádku. Týká se to kupříkladu bankovních záležitostí, kde jsou ve hře vyšší peněžní částky. Banky pro takové účely nabízejí vzory vlastních plných mocí, které jsou právně ošetřeny jejich vlastním právním zástupcem.

Plná moc se často používá například při prodeji vozidla.

Kdy je potřeba plná moc?

Plnou moc nejčastěji potřebují starší lidé, kteří nejsou schopni rozhodovat z důvodu nemoci, úrazu, postižení nebo stárnutí. Potřebují ji také lidé, kteří jsou delší dobu mimo domov, například vojáci, obchodní cestující nebo cizinci.

Zplnomocnění k zastupování je rovněž zapotřebí k udělení oprávnění jednat jménem jiné osoby v právních, finančních nebo zdravotních záležitostech.

Pro starší osoby je ve většině případů vhodný obecný vzor plné moci pdf. Tento typ uděluje zmocněnci pravomoc vyřizovat všechny obecné záležitosti, jako jsou úkony na poště, propustka k lékaři, záležitosti na úřadech. Zmocněnec tak může rozhodovat jménem zmocnitele.

Zdravotní plná moc se naproti tomu používá v případě, kdy zmocnitel chce, aby za něj někdo jiný rozhodoval o zdravotních záležitostech, pokud toho nebude schopen sám. Zdravotní plná moc se hodí v situacích, kdy člověk není sám s to vyřizovat záležitosti týkající se svého zdraví. Může se jednat o:

Pokud je kvůli nemoci hospitalizován, v bezvědomí, nebo imobilní, plná moc umožňuje zmocněnci zastupovat nemocného při komunikaci s lékaři, řešit administrativní úkony a dělat důležitá rozhodnutí ohledně lékařské péče. V případě duševních potíží, které znemožňují racionální uvažování a zodpovědné rozhodování o svém zdraví, plná moc zajistí, že bude o pacienta postaráno.

I když je člověk momentálně zdravý, plná moc umožňuje předejít komplikacím v budoucnu. Lze tak zajistit, aby v případě neočekávané události, kdy by sám člověk nemohl komunikovat, měl zmocněnec přístup ke zdravotním informacím a mohl o zmocniteli rozhodovat.

U obchodních cestujících je nejspíše zapotřebí omezená plná moc. Tato plná moc se uděluje zmocněnci oprávnění podepisovat dokumenty jménem zmocnitele nebo vyřídit určitou konkrétní záležitost. Nicméně tato plná moc je omezena pouze na ten daný úkol, kterým je zmocněnec pověřen.

Při výběru zplnomocnění je důležité zvolit správný typ. Nejčastěji se používá obecný vzor plné moci. Důležité je také poradit se s právníkem, který může poskytnout rady ohledně různých dostupných typů a toho, který druh je nejvhodnější pro individuální potřeby.

Nejčastější typy plné moci

Plnou moc sepisuje zmocnitel a je poskytována zmocněnci. Zmocněncem i zmocnitelem může být jak fyzická, tak právnická osoba.

V plné moci zmocnitel uvede rozsah oprávnění, které zmocněnci poskytuje. Oprávnění se může vztahovat k jediné záležitosti nebo i k více úkonům. Také může být poskytnuta k různým nekonkrétním záležitostem. Dle toho je pak rozlišována plná moc generální neboli všeobecná a speciální.

Všeobecná moc se poskytuje většinou na zastupování v běžných záležitostech, jako je zastupování na úřadech. Může být časově omezená nebo také udělena na dobu neurčitou.

Plná moc speciální je udělována na jednotlivé konkrétní úkony. Je časově omezená, neboť je většinou poskytována jen do doby, než je daný úkon vyřízen.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je propustka-k-lekari-1024x709.jpg.
V případě komplikovanějších plných mocí je na místě zvážit pomoc právníka.

Náležitosti plné moci

Plná moc by měla mít písemnou formu. Za prvé slouží jako důkaz o tom, že za daného člověka může jednat někdo jiný a za druhé je zde přesně určeno, k jakému úkonu je plná moc udělena, snadněji jsou identifikovány obě strany a také rozsah plné moci.

Plná moc by měla obsahovat následující údaje:

  • identifikaci zmocnitele a zmocněnce (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště)
  • je-li zmocněncem či zmocnitelem právnická osoba, pak její název, sídlo a IČO
  • vymezení rozsahu zmocnění, tedy přesnou formulaci toho, k čemu je zástupce oprávněn
  • datum udělení plné moci
  • datum platnosti plné moci
  • podpis zmocnitele

Podpis zmocněnce není povinný, nicméně není na škodu jej mít. Také je nutné nechat podpisy úředně ověřit u notáře.

Jak dlouho platí plná moc?

V plné moci je třeba určit přesné podmínky, za kterých je možné plnou moc odvolat. Také bývá sjednána na dobu určitou. To znamená, že po dané době plná moc vyprší a nebo zaniká po tom, co byly splněny úkony, pro jejichž účel byla plná moc sjednána.

Plná moc většinou zaniká:

  • když byly provedeny úkony, kvůli nimž byla sjednána
  • když ji vypoví zmocněnec
  • když ji zmocnitel odvolá
  • když jedna ze stran zemře nebo zanikne právnická osoba

V případě nejasností nebo pochyb o správnosti sjednání plné moci je na místě navštívit právníka, který pomůže v případě plné moci dohlédnout na to, aby byla tato formalita vyřízena správně.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.