Získat úvěr bude těžší. Zákon zpřísní půjčky

Poskytovatelé bankovních i nebankovních půjček budou muset pečlivě zvážit, komu půjčí a komu ne. Pokud přimhouří oko a vy se dostanete do prodlení, nebudou mít problémy jen se splátkami. Mnoho poskytovatelů nebankovních půjček skončí – musejí mít základní kapitál alespoň 20 milionů korun. Vy naopak získáte možnost kdykoli splatit úvěr nebo jej z cizí měny převést na jinou. To je vliv návrhu zákona o spotřebitelském úvěru, který byl Senátem přijat. V současné době již chybí jen podpis prezidenta a návrh zákona bude platný. Na jeho účinnost si sice budeme muset ještě počkat. I tak je ale dobré vědět, co vše tato změna přinese.

Těžší podmínky pro nebankovní poskytovatele

Poskytovatelé nebankovních půjček budou mít těžší podmínky pro fungování na českém trhu. Licence bude udělovat pouze Česká národní banka. Podle § 14 zákona o spotřebitelském úvěru budou muset tito poskytovatelé mít počáteční základní kapitál ve výši alespoň 20 000 000 Kč.

Následně musí udržovat základní kapitál ve výši alespoň 5 % objemu poskytnutých a dosud nesplacených úvěrů, které vykáže na konci kalendářního roku. Kapitál navíc nesmí klesnout pod minimální výši počátečního kapitálu.

Zákon se negativně dotkne především nepoctivých poskytovatelů úvěrů, umožní lepší dohled nad těmi poctivými a také vymahatelnost práva v této oblasti, říká Zdeněk Soudný z projektu Navigátor bezpečného úvěru.

Musí posoudit vaši úvěruschopnost

Podle § 86 zákona o spotřebitelském úvěru budou mít nyní poskytovatelé těchto úvěrů povinnost posoudit vaši úvěruschopnost. Myslí se tím vaše schopnost splácet sjednané pravidelné splátky spotřebitelského či revolvingového úvěru. Tu budou muset posuzovat:

 • Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru.
 • Před změnou závazku z takové smlouvy, který spočívá ve významném navýšení celkové výše úvěru.

K posouzení dojde na základě porovnání příjmů a výdajů a porovnání způsobu plnění dosavadních dluhů. Pokud má být spotřebitelský úvěr částečně nebo úplně splacen výnosem z prodeje majetku, bude se posuzovat i hodnota majetku. Kromě toho ale v rámci posuzování musí zohledňovat i další faktory, jako například předpoklad dědického řízení, prodeje nemovitosti a další.

Úvěr vám smí následně poskytnout jen v případě, že z výsledného posouzení vyplyne, že jste schopni jej splácet. Pokud vaši schopnost splácet neprověří a úvěr vám poskytne, stává se smlouva neplatnou. A vy máte možnost splácet úvěr bezúročně a dle svých možností.

Splaťte kdykoli

§ 117 zákona o spotřebitelském úvěru upravuje možnost předčasného splácení. Nově jste oprávnění tento úvěr zcela, ale i zčásti splatit kdykoli po dobu jeho trvání. Současně s tím máte právo na snížení celkových nákladů tohoto úvěru o:

 • Výši úroku, které byste byli povinni platit v případě, kdy by k předčasnému splacení nedošlo.
 • Další náklady, které byste jinak museli platit, kdybyste úvěr nesplatili předčasně.

Praxe by podle zákona měla vypadat následovně: Sjednali jste si spotřebitelský úvěr a splácíte jej. Po 2 letech máte možnost doplatit zbývající 3 roky splácení najednou. Oznámíte to poskytovateli úvěru a ten vám následně bez zbytečného odkladu poskytne následující informace:

 • Vyčíslí vám dlužnou částku, kterou musíte uhradit. Ta bude rozdělena na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením.
 • Poskytne vám údaje o výši náhrady nákladů. Musí uvést veškeré předpoklady a výpočet těchto nákladů.
 • Poskytne vám informace o dalších důsledcích předčasného splácení.

Právo na náhradu nákladů

Věřitel, například banka, má ale právo po vás pro případ předčasného splacení požadovat náhradu vynaložených nákladů, které jí v souvislosti s tímto předčasným splacením vznikly. Musí se ale jednat o účelně vynaložené náklady, které prokazatelně souvisely s tím, že vy jste úvěr předčasně splatili. A nesmí tyto náklady požadovat vůbec, pokud jste jej splatili z jednoho z těchto důvodů:

 • V rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru.
 • Pokud byl spotřebitelský úvěr poskytnut formou možnosti přečerpání.
 • Pokud jste jej splatili v období, pro které nebyla stanovena pevná zápůjční úroková sazba.
 • Výše nákladů, které vám věřitel naúčtuje, nesmí být vyšší než 1 % z předčasně splacené části, pokud doba mezi předčasným a sjednaným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru přesahuje 1 rok.
 • Pokud je doba kratší než 1 rok, nesmí vám věřitel naúčtovat vyšší náhradu nákladů než 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.
 • Výše náhrady nákladů také nesmí přesáhnout výši úroku, kterou byste jinak stejně zaplatili, kdybyste spláceli pravidelně až do konce sjednané doby. Jinými slovy, na předčasném splacení spotřebitelského úvěru můžete jen ušetřit.
 • Toto se však netýká úvěru na bydlení. Ten můžete zcela splatit pouze tehdy, pokud smlouva bude trvat déle než 2 roky. Poplatek pak nesmí být vyšší než 1 % z předčasně splacené částky a jeho maximální výše je omezena na 50 000 Kč.

Omezení sankcí

Došlo také k jasnému vymezení stanovování sankcí z důvodu vymáhání dluhu a nesplácení. Nově vám bude moci věřitel v souvislosti s vymáháním pohledávky naúčtovat pouze následující:

 • Účelně vynaložené náklady, které souvisejí s vymáháním dluhu.
 • Zákonný úrok z prodlení.
 • Penále ve výši 0,1 % za každý den z prodlení (max. 50 % z dlužné částky a max 200 000 Kč).

Úvěr v cizí měně můžete převést

Změnou projdou i spotřebitelské úvěry uzavírané v cizí měně. V případě, že si jej vezmete, totiž podstupujete kurzové riziko. Ve chvíli, kdy se kurz vyvíjí ve váš neprospěch, se vám úvěr prodražuje a vy nemusíte mít dost peněz na jeho splácení.

Nově vám proto podle § 116 zákona o spotřebitelském úvěru poskytovatel musí umožnit změnu měny tohoto úvěru, a to na:

 • měnu, v níž jste měli svůj hlavní příjem v době, kdy byla naposledy posuzována vaše úvěruschopnost v souvislosti s tímto úvěrem,
 • měnu, ve které jste drželi aktiva, ze kterých má být tento úvěr splácen. Opět v době, kdy byla vaše úvěruschopnost k tomuto úvěru posuzována naposledy,
 • měnu členského státu, ve kterém jste měli v době uzavření smlouvy bydliště,
 • měnu členského státu, ve kterém máte bydliště ve chvíli, kdy o změnu žádáte.

Kromě toho vás podle § 103 zákona o spotřebitelském úvěru musí poskytovatel úvěru v cizí měně nejméně jedenkrát ročně informovat o:

 • částce, která zbývá zaplatit,
 • výši jednotlivých splátek,
 • podmínkách uplatnění případné změny měny,
 • dalších opatřeních na omezení rizika, které vyplývá ze změny směnného kurzu.

Co vám musí sdělit?

V § 94–98 zákona o spotřebitelském úvěru jsou definovány informace, které vám musí poskytovatel úvěru sdělit předtím, než smlouvu uzavřete. Kromě jiného je povinen na svých internetových stránkách zveřejnit informace o zprostředkovateli a jeho provizi. Smlouva se bude vyžadovat v písemné formě pouze ve specifických případech, například u exkluzivních smluv.

Pokud si budete přát od poskytovatele radu, má poskytovatel právo ji zpoplatnit. Výsledná rada nebo výstup ale musí být v tištěné podobě.

Platba až po podepsání

Podle § 83 zákona o spotřebitelském úvěru nebude nově poskytovateli nebo zprostředkovateli přiznáno právo na jakoukoli odměnu. Výjimku tvoří:

 • Právo na náhradu daní.
 • Právo na náhradu správních poplatků.
 • Právo na náhradu jiných obdobných peněžitých plnění a účelně vynaložených nákladů.

Odstoupení do 14 dnů bez udání důvodu

I pokud smlouvu o spotřebitelském úvěru podepíšete, máte podle § 118 právo si smlouvu prostudovat a bez jakékoli sankce ji do 14 dnů od uzavření zrušit. Odstoupit musíte písemnou formou.

Aby byla lhůta považována za dodrženou, musíte toto odstoupení odeslat poskytovateli spotřebitelského úvěru v listinné podobě prostřednictvím poštovních služeb nejpozději poslední den 14-denní lhůty.

Změna využití zástavního práva

Zákon o spotřebitelském úvěru se dotýká i zástavního práva a věřitele. Zástavní věřitel vám bude muset 6 měsíců dopředu oznámit, že plánuje zastavenou nemovitost prodat, aby svou pohledávku uspokojil.

Zároveň vám nemůže bránit v tom, abyste ji prodali sami za účelem splacení dluhu.

Pokud věřitel výše zmíněnou lhůtu nedodrží a zapíše zástavní právo do veřejného seznamu či rejstříku, začíná lhůta 6 měsíců běžet až ode dne tohoto zápisu.

A s věřitelem si ani nemůžete ujednat, že vám stačí, aby vám tuto skutečnost oznámil za dobu kratší než 6 měsíců.

Od kdy očekávat změny?

Zákon nabude účinnosti počátkem čtvrtého měsíce po vyhlášení ve sbírce zákonů. I kdyby tedy byl vyhlášen ještě v červenci 2016, nabude účinnosti až 1. listopadu 2016.

Smlouvy, které budou uzavřeny po datu nabytí účinnosti, se již budou plně řídit novým zákonem. Smlouvy, které jsou uzavřeny před datem účinnosti zákona, se tímto zákonem budou řídit pouze při změně podmínek. Výši jednotlivých sankcí se ale budou řídit veškeré smlouvy ihned od nabytí účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru.

Důležité ale je, aby se tyto změny dostaly i do povědomí spotřebitelů a ti tak věděli, jak se v klíčových situacích zachovat.

Ministerstvo financí by mělo věnovat čas i finanční prostředky na to, aby v osvětové kampani naučili spotřebitele ochrany a výhod, které jim nový zákon dal, adekvátně využít, dodává Zdenek Soudný.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.