Obchodní podmínky

Obchodní podmínky provozovatele internetového portálu Navigátor úvěrů:

1. Úvodní ustanovení

1.1 Provozovatelem internetového portálů www.navigatoruveru.cz (dále jen „portál“) je společnost Stario Agency, s.r.o., se sídlem:

  • Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1,
  • IČO: 04863500,
  • Spisová značka C 254845 vedená u Městského soudu v Praze,

(dále jen „provozovatel“).

1.2 Tyto podmínky užívání Portálu (dále jen „podmínky“) Provozovatelem upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s využíváním Portálu jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „uživatel“) a další související právní vztahy.

1.3 Portál srovnává a vyhodnocuje nabídky finančních služeb různých společností. Uživatel na Portálu získává informace a vybírá si tu nabídku, která se mu dle svého uvážení jeví jako ta nejvhodnější a sjednává její vyhodnocení prostřednictvím přesměrování na webovou stránku daného poskytovatele finanční služby.

1.4 Samotné znění Podmínek může Provozovatel upravovat nebo doplňovat.

1.5 Současná podoba Podmínek nabývá platnosti a účinnosti 01.09.2020

2. Povinnosti a práva

2.1 Mezi funkce Portálu lze zařadit funkci informativní, která se na Portálu projevuje skrze recenze finančních produktů, srovnání nabídek jednotlivých úvěrů či články na témata úvěrování a osobních financí.

2.2 Uživatel bere na vědomí, že Portálem nabízená srovnání a informace jsou pouze orientační.

2.3 Portál nesrovnává veškeré nabízené finanční produkty a srovnání neobsahují veškeré úvěry či finanční produkty na trhu.

2.4 Uživatel může být z Portálu přesměrován přímo na webové
stránky jednotlivých poskytovatelů půjček či na jiné weby srovnávající finanční produkty, kde může Uživatel získat další informace či následně vyplnit vlastní kontaktní formulář a poskytnout tak provozovateli těchto webů svá data. Portál nemůže ručit za obsah těchto webů, informace na nich uvedených nebo ochranu a správu dat poskytnutých Uživatelem na příslušných webech třetích stran. Portál nenese zodpovědnost za správnost informací na webech třetích stran, kam může být Uživatel z Portálu přesměrován.

2.5 Portál ani Provozovatel není poskytovatelem spotřebitelských úvěrů či jiných finančních produktů.

2.6 Uživatel musí brát na vědomí, že obsah souhrnně tvořící Portál je chráněn autorským právem.

2.7 Kopírování obsahu tvořící Portál a jeho následné šíření je zakázáno.

2.8 Uživatel se tímto zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do součástí tvořících Portál či jej neoprávněně užít.

2.9 Provozovatel nenese odpovědnost za škody či chyby vzniklé důsledkem zásahů třetích osob do Portálu nebo v důsledku užití Portálu v rozporu s jejím původně daným určením.

2.10 Uživatel je srozuměn se skutečností, že Portál může, s ohledem na případnou údržbu, výpadek datové sítě či nedostupnosti způsobené třetí stranou nebo vyšší autoritou, být nedostupný.

2.11 Za využití Portálu nehradí Uživatel žádnou částku. Provozovatel pobírá nulovou přímou odměnu od samotného Uživatele.

3. Ochrana osobních údajů

3.1 Celkové znění podmínek zpracování osobních údajů Uživatelů lze nalézt na této stránce – Navigatoruveru.cz/ochrana-osobnich-udaju/

3.2 Provozovatel klade důraz na ochranu osobních údajů, které by mohl Uživatel na Portálu poskytnout. Osobním údajům případně poskytnutým Uživatelem je poskytována vhodná ochrana v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation nebo GDPR, účinném v České republice od 25. května 2018 a jinými předpisy Evropské unie, které lze na tuto událost aplikovat.

3.3 Využití osobních údajů Portálem pro marketingové účely, zejména zasílání marketingových informací o finančních produktech či o srovnáních, podléhá přímému souhlasu Uživatele, a to na dobu, než zájemce svůj souhlas odvolá. Uživatel má ve své kompetenci souhlas, který dobrovolně Portálu poskytnul, kdykoliv odvolat.

3.4 Uživatel má právo podat Provozovateli žádost o poskytnutí informací o tom, zda Portál zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, tak případně v jakém rozsahu. Informace tohoto rázu jsou Provozovatelem poskytovány bezplatně bez zbytečných odkladů.

3.5 Uživatel má právo zpracované informace o své osobě nechat Portálem vymazat z databáze.

3.6 Poskytnutí osobních údajů Uživatelem je dobrovolné.

3.7 Uživatel má plné právo získat přístup od Portálu ke svým osobním údajům, právo své údaje pozměnit či opravit a další práva jemu zaručená skrze nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.8 Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. O změnách těchto údajů je Uživatel povinen bez zbytečného odkládání informovat Portál, pakliže své údaje vědomě Portálu poskytnul.

3.9 Uživatel potvrzuje, že jím poskytnuté údaje o jeho osobě jsou v přesném znění. Uživatel zároveň potvrzuje skutečnost, že byl o dobrovolnosti poskytování osobních údajů Portálu obeznámen.

4. Zásady využití souborů cookies

4.1 Plné znění zásad využití souborů cookies Portálem je dostupné i na stránce – Navigatoruveru.cz/cookies/

4.2 Portál v souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, uvědomuje Uživatele, že Portál spravovaný Provozovatelem pro svou činnost zpracovává soubory zvané cookies.

4.3 Soubory cookies jsou v tomto případě textové soubory, které Uživatel svým souhlasem ukládá do svého zařízení. Cookies mohou mít dočasnou podobu s předně danou dobou působnosti, kdy po skončení jejich platnosti již nebudou na zařízení Uživatele uchovávány.

4.4 Soubory cookies pomáhají Portálu analyzovat návštěvnost, optimalizovat rozhraní Portálu, lépe pochopit chování Uživatelů, zobrazovat zacílené reklamy nebo zefektivnit marketing.

4.5 Cookies neslouží k získávání jakýchkoliv citlivých osobních údajů Uživatele. Soubory cookies nemohou vést k identifikaci Uživatele jako konkrétní osoby.

4.6 Uživatel má ve své plné a neomezené kompetenci soubory cookies ukládané Portálem kdykoliv vymazat či nadále nesouhlasit s jejich ukládáním do svých zařízení. Toto ustanovení bere ohled i na nastavení preferovaného a využívaného internetového prohlížeče Uživatele, která mohou ovlivňovat ukládání a mazání souborů cookies.

5. Závěrečná ujednání a ustanovení

5.1 Právní vtahy mezi Provozovatelem tohoto Portálu a Uživatelem, které nejsou přímo obsáhnuty v těchto Podmínkách, se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

5.2 Uživatel je si vědom, že informace vyplývající z obsahu Portálu mají pouze základní, přibližný a orientační charakter. Tyto informace si nekladou za cíl absolutní obsáhnutí veškerých informací a skutečností o daných finančních produktech nebo úvěrech a za jejich neúplnost či neaktuálnost sepsaných informací nenese Provozovatel zodpovědnost. Portál nevylučuje případnou nutnost Uživatele využít odborné poradenské či podobné služby. S přihlédnutím k těmto faktům je vyloučena odpovědnost Provozovatele za újmu jakéhokoliv rázu, například za vznik škody, která by mohla Uživateli vzniknout z Portálem poskytnutých informací v důsledku spoléhání se na jejich aktualitu či správné znění.

5.3 Kontaktní údaje na Provozovatele: Stario, s.r.o., Na poříčí 1067/25, 110 00, Praha 1 – Nové Město, Česká republika, elektronická e-mailová pošta: hardyn@stario.cz

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Naše srovnání půjček vám ušetří spoustu času a nasměrují vás k té nejlepší půjčce.