Milostivé léto – amnestie na exekuce

Termín Milostivé léto asociuje něco příjemného, úlevného a osvobozujícího. Přesně takový je záměr akce, již posvětili čeští zákonodárci. Díky této jednorázové události dostanou dlužníci šanci zbavit se léta se táhnoucích nekonečných exekucí a vrátit se zpátky do normálního života. Jaké jsou podmínky milostivého léta? Jak dlouho bude trvat a jak o něj požádat?

Podstatou milostivého léta je vyjít vstříc lidem, kteří dluží veřejnoprávním institucím a za dobu trvání exekuce se původní dlužná částka na penále a poplatcích vyšplhala až k desetitisícům korun. Jedná se o ojedinělou jednorázovou akci, která nemá v novodobé historii obdoby a jež se pravděpodobně již nebude opakovat.

Repůjčka s odměnou až 10 000 Kč

Raiffeisenbank nabízí odměnu 2 000 Kč za každých 50 000 Kč převedených z jiné banky. Celkem lze v rámci refinancování získat až 10 000 Kč. Akce platí pro nové i stávající klienty.

Kolik ušetřím?

Cílem je takzvaný úklid v exekucích, dát vale případům, které díky nešikovné legislativě stagnují a jen stěží se hýbou z místa. Vleklé exekuce ve většině případů několikanásobně převyšují původní dluh, a přestože dlužník již mohl dlužnou částku uhradit, zmítá se v kolotoči splátek sankcí a nákladů na exekutora.

Přestože je institut milostivého léta běžně výsadou jen veřejnoprávních institucí, k milostivému létu se přidaly i některé banky a nebankovní společnosti. Patří mezi ně např. Moneta, Komerční banka, Home Credit nebo Česká spořitelna.

Osvobození od tíživých dluhů je díky milostivému létu na dosah.

Díky novele zákona o exekucích z července letošního roku, tj. zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) mohou dlužníci požádat o bezprecedentní odpuštění svých závazků.

Kdo může požádat o milostivé léto

Milostivého léta může využít celá řada dlužníků. Lze tak učinit za splnění několika podmínek. Především pokud:

 • věřitelem je veřejnoprávní subjekt
 • exekuce je vedena soudním exekutorem (nevztahuje se na daňové a správní exekuce)
 • dlužník není v insolvenci

Řada lidí, kteří se dostali do exekuce, mohli upadnout i do dluhové pasti, z níž není snadné uniknout. Své problémy dlužníci často řeší půjčkou v exekuci nebo půjčkou na ruku. Je pro ně jako pro dlužníky složité získat úvěr od banky, proto volí často rizikové okamžité půjčky pro zadlužené nebo jisté půjčky v insolvenci. Půjčky pro zadlužené ovšem nikdy nejsou adekvátním východiskem z dlouhodobých exekučních potíží.

Mezi další podmínky uplatnění milostivého léta patří úhrada původního dluhu, tedy jistiny dluhu, a paušálního poplatku exekutorovi, který činí 750 korun bez DPH. S daní z přidané hodnoty tento výdaj čítá zaokrouhleně 908 korun, respektive 907,50 korun. Je-li na jednoho dlužníka vedeno více exekucí, musí být tento poplatek uhrazen pro každou exekuci zvlášť.

Amnestie na exekuce

Dluhová amnestie se týká i exekucí, u nichž již byla jistina uhrazená a dlužník splácí pokuty a náklady na exekuční řízení. V tomto případě bude stačit uhradit jen paušální poplatek exekutorovi. Milostivé léto přes amnestie na exekuce slibuje ukončit exekuci.

Milostivé léto je příležitostí pro desítky až stovky tisíc lidí, pro něž tato legislativní úprava může znamenat nový začátek. Je to výhodné i pro věřitele, poněvadž ti mohou z lidí namotivovaných splatit své dluhy získat finanční prostředky, které by za běžných okolností zřejmě nikdy nespatřili.

Jakých veřejných institucí se milostivé léto týká

Dle právní úpravy veřejnoprávního milostivého léta obsažené v části druhé čl. IV, bod 25, zákona č. 286/2021, který nabývá účinnosti dne 28. 10. 2021, jsou směrodatné následující subjekty:

 • Česká republika
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy
 • státní příspěvková organizace
 • státní fond
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola
 • dobrovolný svazek obcí
 • regionální rada regionu soudržnosti
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem
 • státní podnik nebo národní podnik
 • zdravotní pojišťovna
 • Český rozhlas nebo Česká televize
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby

Patří sem také firmy, kde má většinový podíl stát, konkrétně například největší české energetické uskupení ČEZ. Typickým příkladem exekucí u těchto subjektů jsou nezaplacené poplatky za odvoz komunálního odpadu, neuhrazená pokuta za černou jízdu v MHD, neuhrazené rozhlasové a televizní poplatky, nebo nezaplacený nájem obecního bytu.

TIP: Nadace ČEZ pomáhá postiženým osobám či sportovním klubům. Přispívá dobrovolným hasičům nebo spolkům, jež vlastním zapříčiněním zbavují přírodu odpadků. Instaluje bezbariérové schody do škol a osvětlení na špatně viditelných přechodech pro chodce.

Výjimky z milostivého léta

O oddlužení nemohou žádat lidé, jimž byly uloženy peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce pro úmyslný trestný čin, náhrada škody za vědomé porušení platných zákonů, dále placení alimentů a škod způsobených na zdraví. Milostivé léto se nevztahuje rovněž na dluhy u bank nebo u jiného člověka.

Pokuta od revizora MHD je pár set korun. Ovšem při nezaplacení se kvůli penále dokáže vyšplhat i na deseti tisíce.

V současnosti je dle Exekutorské komory v České republice vedeno kolem 4,5 milionu exekucí, jež se týkají 750 tisíc povinných osob. Procentuálně vyjádřeno je to zhruba 7 % obyvatel. Z toho počtu až jedna třetina exekucí může využít milostivého léta. Ukončení exekuce už nemusí být nesplnitelným snem.

Podrobný výpis exekucí a dlužných částek je na základě IČA, rodného čísla nebo data narození veřejně k nahlédnutí na Centrální evidenci exekucí, kterou bude i nadále spravovat Exekutorská komora ČR. Exekutoři budou v oficiální databázi exekucí dle novely povinni uvádět celkovou vymáhanou částku, nikoli jen výši původního dluhu (jistiny).

Kdy a jak požádat o milostivé léto

Žádná oficiální žádost či vzor žádosti neexistuje. Stačí příslušnému exekutorovi uhradit dlužnou částku a náklady na exekuční řízení. Ovšem aby si dlužník byl stoprocentně jist, že je finančních závazků jednou provždy zbaven, měl by exekutorovi svůj vstup do milostivého léta oznámit.

Optimální postup je zaslat exekutorovi doporučený dopis, požádat o vyčíslení jistiny a variabilní symbol platby. Na listině by nemělo chybět oznámení o využití milostivého léta, následovně:

„Oznamuji, že v tomto řízení využívám tzv. Milostivého léta dle části druhé, čl. IV bodu 25 odst. 1 až 8 zákona č. 286/2021 Sb., v účinném znění.“ 

Exekutor je tímto způsobem zpraven o dlužníkově vůli účastnit se milostivého léta a bude ho na základně písemného rekomanda moci administrativně snáze vyřadit z registru dlužníků.

Kdy trvá milostivé léto

Dotazy, kdy začne milostivé léto v exekucích, se s blížícím se termínem rychle množí. Jednorázová akce milostivého léta počíná červencem a končí v listopadu. Zájemci tak mají celkem tři měsíce na to, aby využili oddlužení a vyřídili vše potřebné. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.