Vše o insolvenci – výmaz z rejstříku, výhody

Každý se může dostat do situace, kdy je neschopen splatit své dluhy. V takovém případě je důležité vědět, že existuje nástroj, který pomůže vyřešit tuto nepříjemnou situaci. Je jím insolvence. Co to insolvence vlastně je? A jaká je cesta k oddlužení?

Insolvence se v České republice řídí insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb., který slouží jako rámec pro kolektivní uspokojení věřitelů. Dává dlužníkovi možnost zbavit se dluhů a začít znovu. Co všechno insolvence obnáší? A lze získat dlouhodobou půjčku po insolvenci?

Odpověď nejen na tyto otázky přináší následující článek o insolvenci.

Co je insolvence?

Insolvence je stav, kdy dlužník není schopen splácet své finanční závazky vůči věřitelům. Tento stav může být dočasný nebo trvalý. Insolvence může být také definována jako situace, kdy hodnota dluhů převyšuje hodnotu aktiv dlužníka.

Insolvence je také druh soudního řízení, během kterého se projednává úpadek, nebo hrozící úpadek dlužníka. Cílem je zvolit způsob vypořádání dluhů dlužníka tak, aby došlo k co největšímu a poměrnému uspokojení všech dlužníkových věřitelů. 

Proces insolvence je tedy řízený insolvenčním soudem a na rozdíl od jiných soudních řízení je veřejně dostupný v insolvenčním rejstříku. Insolvenční řízení je zaměřené na to, zajistit rovnocenné zacházení se všemi věřiteli a umožnit dlužníkovi, začátek „nového života“ bez dluhů.

Výhody a nevýhody insolvence

Výhodou insolvenčního řízení je, že dlužník může dostat šanci na nový start bez dluhů, zatímco věřitelé mohou získat alespoň část svých pohledávek. Výhodou dále je, že se dluhy „zafixují“ a přestanou narůstat úroky.

Jakmile se zahájí insolvence, exekutor nemůže dále provádět exekuci. Nevýhodou je, že proces může být časově náročný a dlužník žije s minimem peněz. Ty má navíc pod kontrolou insolvenční správce.

Jak probíhá insolvence?

Insolvence probíhá ve třech fázích:

 • příprava insolvenčního návrhu na krajský soud
 • insolvenční řízení
 • výmaz z insolvenčního rejstříku

Soud v insolvenčním řízení musí zjistit, jestli je dlužník v úpadku, nebo zda mu úpadek hrozí. V úpadku je dlužník, který má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po splatnosti a tyto závazky není schopen platit.

Pokud je dlužník v úpadku, stanoví mu soud insolvenčního správce a vyzve věřitele k přihlášení pohledávek.

Insolvenční správce následně sestaví seznam přihlášených pohledávek a přezkoumá je s dlužníkem. Soud poté schválí způsob oddlužení.

Způsoby řešení insolvence

Insolvence se může týkat jak fyzických, tak právnických osob. Insolvenční zákon uvádí 4 různé možnosti, jak řešit úpadek dlužníka. Jedná se o:

 • konkurs
 • reorganizaci
 • oddlužení
 • zvláštní způsoby řešení úpadku

Pokud jde o fyzické osoby, může být řešena prostřednictvím oddlužení, což v praxi znamená plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Jakmile splátkový kalendář skončí, zbytek dluhů je dlužníkovi prominut. Oddlužení se také říkat osobní bankrot.

Pro právnické osoby může být insolvence provedena prostřednictvím reorganizace nebo konkurzu (likvidace). Konkurs je likvidační způsob řešení insolvence, který spočívá v úplném prodeji majetku dlužníka.

Z výtěžku následně dojde k poměrnému uspokojení zjištěných pohledávek věřitelů. Po skončení konkurzu neuspokojené pohledávky nezanikají. Věřitelé se jich mohou dál domáhat.

Při reorganizaci je provoz dlužníkova podniku zachován, avšak je nutné přejít na ozdravná opatření pro dlužníka a jeho podnik, aby byly pohledávky věřitelů průběžně uspokojovány. 

Jak dlouho trvá insolvence?

Pokud jde o oddlužení, je dlužník povinen splácet své dluhy podle dohodnutého plánu, který může trvat až 5 let. Po tento čas je dlužník povinen pravidelně splácet své dluhy. Pokud úspěšně splní všechny podmínky, na konci tohoto období jsou jeho zbývající dluhy prominuty. Někdo splní podmínky i dřív a má klid už za 3 roky.

Jednou z klíčových věcí, které je třeba mít na paměti, je, že pokud dlužník poruší podmínky dohodnutého plánu, může to vést k prodloužení doby oddlužení nebo dokonce k zrušení procesu oddlužení. Věřitelé pak mohou opět vymáhat své pohledávky v plném rozsahu.

Porušením podmínek např. je, pokud by si dlužník vzal půjčku v insolvenci. Všechny finanční úkony totiž dlužník smí činit pouze se svolením insolvenčního správce. A ten mu žádnou půjčku rozhodně nepovolí.

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je veřejně dostupná databáze, která obsahuje informace o insolvenčních řízeních v České republice. Zájemci zde mohou vyhledat informace o konkrétních insolvenčních řízeních, včetně údajů o dlužnících a věřitelích.

Insolvenční rejstřík je k nalezení na webu Ministerstva spravedlnosti isir.justice.cz. Stačí do něj zadat příjmení, datum narození, rodné číslo nebo IČ dlužníka a v databázi se ukáže, jestli dlužník je nebo není v insolvenci.

Výmaz z insolvenčního rejstříku

Každého dlužníka, který projde insolvencí, zajímá výmaz z insolvenčního rejstříku. Pokud je v něm totiž dlužník zapsán, nedostane bankovní půjčku. Bohužel k výmazu z insolvenčního rejstříku nedojde hned po skončení insolvence.

K výmazu z insolvenčního rejstříku dojde až po 5 letech od ukončení řízení. Po této době insolvenční soud dlužníka vyškrtne ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní.

Není tedy třeba hledat vzor žádosti o vymazání z registru dlužníků. Soud provádí výmaz z insolvenčního rejstříku automaticky i bez žádosti dlužníka. Nelze předčasně požadovat vymazání z insolvenčního rejstříku, vždy je třeba vyčkat 5 let.

Půjčka na účet po ukončené insolvenci

Pokud je dlužník v insolvenci, nesmí si dělat žádné nové dluhy po splatnosti. Je tedy zakázaná jakákoliv půjčka v insolvenci. A jak je to s půjčkami po skončení insolvence?

Ukončení insolvence ponechává následky na úvěrové historii dlužníka, což ovlivňuje jeho schopnost získat úvěry či půjčky v budoucnosti.

Ještě 5 let po skončení insolvence je dlužník zapsán v insolvenčním rejstříku, což je jeden z registrů dlužníků. Vzhledem k tomu, že všechny banky a solidní nebankovní společnosti tyto registry kontrolují, půjčku na účet po ukončené insolvenci rozhodně neposkytnou.

Stejně tak i s dlouhodobou půjčkou po insolvenci se může dlužník po insolvenci rozloučit. Dlužník má během insolvence vynaložit veškeré možné úsilí, aby splatil co největší část dluhů. Po skončení insolvence by měl začít nový život bez dluhů, nikoliv si hned brát další.

Samozřejmě jsou tu i věřitelé, kterým insolvence či ukončená insolvence nevadí. Půjčku na účet po ukončené insolvenci sice poskytnou, ovšem zadarmo to rozhodně není. Takové půjčky bývají drahé a nevýhodné.

Co dělat po skončení insolvence?

Skončení insolvence je nový začátek a také příležitost naučit se z minulých chyb a vyhýbat se budoucím finančním potížím. Než se si vzít další půjčku po insolvenci, je lepší dodržovat následující:

 1. Finanční plán: Vytvořit si pečlivý finanční plán, který pokrývá všechny příjmy a výdaje. Tento plán by měl také zahrnovat prostředky na nečekané náklady a úspory.
 2. Rozpočtování: Vedení domácnostního rozpočtu a sledování, kam jdou peníze pomůže zabránit opětovnému zadlužení.
 3. Dluhy: Vyhnout se dalším velkým půjčkám nebo jiným finančním závazkům, dokud člověk nebude mít stabilní finanční situaci.
 4. Vytvoření úspor: Je důležité začít budovat nouzový fond, který pomůže čelit budoucím nečekaným finančním nákladům bez nutnosti půjčovat si peníze.
 5. Zlepšení úvěrové historie: Po skončení insolvence je úvěrová historie poškozena. Je třeba pracovat na její obnově, což může zahrnovat řádné splácení dalších malých půjček nebo kreditních karet.

Kdo si neví po skončení insolvence rady, může vyhledat finanční poradenství. V Česku funguje řada neziskových organizací, které poskytují cenné rady.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.